plnohodnotná verze
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Školné


ŠKOLNÉ  (ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) se řídí Směrnicí č. 17/J , vydanou ředitelem MŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdější Vyhlášky č. 43/2006 Sb. , v platném znění,  je stanoveno dle zákonného výpočtu z výše nákladů na provoz MŠ za předchozí kalendářní rok.

Od 1.9.2020 je za celodenní docházku stanoveno školné ve výši 760,- Kč měsíčně.

V posledním ročníku MŠ (vztahuje se i na OPŠD) se vzdělávání poskytuje bezúplatně (pro děti narozené do 31.8.2015).

Na začátku září rodiče oznámí vedoucí ŠJ způsob hrazení školného a stravného: převodem na účet u KB, inkasem, v hotovosti v termínu stanoveném vedoucí ŠJ.

Veškeré platby za školné se budou hradit vždy do 15. dne daného měsíce (připsání na účet MŠ) i při nepřítomnosti dítěte v MŠ. 

Účet mateřské školy pro platbu školného a stravného je: 27- 6620090227/0100 KB. Nutno vždy uvádět v poznámce pro příjemce jméno a příjmení dítěte. 

Zákonní zástupci jsou povinni hradit včas školné i stravné, na vyžádání předložit doklad o zaplacení vedoucí ŠJ nebo učitelce.

Opakované neplacení školného nebo stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu MŠ a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.